Allmänna villkor

1. Allmänt

Boksy tillhandahåller en abonnemangstjänst som ger användare tillgång till att läsa och/eller lyssna på ljudböcker och e-böcker samt ta del av och utföra olika utmaningar (var för sig en ”Tjänst” och gemensamt ”Tjänster”) som vid var tid finns tillgängliga i olika varianter och som erbjuds via appen ”Boksy” (nedan ”Appen”) och webbplatsen www.boksy.app/swe (nedan ”Webbplatsen”). Dessa allmänna villkor utgör ett avtal mellan dig och Boksy gällande användning av Tjänsterna. För att få tillgång till Tjänsterna krävs att du accepterar att följa dessa allmänna villkor. Genom att skapa ditt användarkonto godkänner du att du blir bunden av dessa allmänna villkor. Du kan alltid hitta den senaste versionen av dessa villkor på www.boksy.app.swe/terms-and-conditions.

2. Åldersgräns

För att acceptera dessa allmänna villkor och ges tillgång till Boksys Tjänster måste du ha fyllt 18 år eller ha medgivande från vårdnadshavare.

3. Registrering av användarkonto

För att ta del av innehållet i Tjänsterna måste du registrera dig och skapa ett användarkonto (nedan ett ”Konto”) genom att registrera en epostadress på www.boksy.app/swe. Skapande av konto medges endast den som har en giltig e-postadress. Eventuella ytterligare profiler som läggs till en särskild användare av Tjänsterna, kopplas till det huvudsakliga Kontot tillhörigt sådan användare, vilken även kommer att erhålla all relevant information hänförlig sådant samlat Konto. Du kan själv ändra den angivna epostadressen genom att logga in på ditt Konto på Webbplatsen. Du ansvarar för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen obehörig får tillgång till dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord.

4. Förutsättningar för användning av Tjänsterna

Tjänsterna kräver en internetuppkoppling samt Appen som finns tillgänglig via App Store och Google Play för surfplattor och mobiler. Vilken version av operativsystem Boksys app kräver går att hitta i App Store och Google Play. Boksy ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att du inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet. Boksy förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan. Vissa restriktioner är tillämpliga gällande antal enheter eller profiler som kan kopplas till ett Konto, samt restriktioner i tid gällande lyssnandet på ljudböcker samt läsandet av e-böcker. Se www.boksy.app/swe för aktuella erbjudanden och villkor.

5. Pris och betalning

För aktuella prisuppgifter, se Webbplatsen. Samtliga priser är angivna i svenska kronor inklusive tillämplig momssats. Utöver betalning enligt denna punkt tillkommer de datatrafiksavgifter som du betalar till din operatör, vilket hanteras mellan dig och din operatör utanför ramen för dessa allmänna villkor. För ny användare sker betalning direkt när prova-på-erbjudandet löper ut. Betalning kan ske med erbjuden betalmetod. Abonnemangsavgiften betalas därefter var 30:e dag. Detta innebär att du kommer fortsätta att debiteras tills du säger upp ditt abonnemang. Om en betalning inte kan utföras på grund av att ditt korts giltighetstid har gått ut, att det finns otillräckliga medel på ditt konto eller på grund av annat skäl, och du inte uppdaterar dina betaluppgifter eller avslutar ditt konto, kan Boksy avbryta tillgången till Tjänsten tills Boksy har mottagit betalning eller säga upp ditt abonnemang. Vid händelse av försenad betalning äger Boksy rätt att debitera förseningsränta, påminnelse- och inkassoavgifter samt andra avgifter i enlighet med tillämplig lag.

6. Ändringar

Boksy förbehåller sig rätten att ändra priser eller villkor för Tjänsterna inklusive dessa allmänna villkor ifall detta är nödvändigt på grund av väsentliga förändringar i omständigheterna, förändringar i Tjänsternas produktions-, anskaffnings- eller övriga kostnader eller på grund av annat godtagbart skäl. Ändrade priser eller villkor ska meddelas via e-post eller ett meddelande i aktuell Tjänst och kan även komma att publiceras på Webbplatsen. Ändringen blir gällande i samband med nästkommande abonnemangsperiod, dock tidigast en månadsperiod efter att meddelandet om ändring har sänts. Om du inte accepterar ändringen har du möjlighet att säga upp ditt abonnemang vid utgången av nuvarande abonnemangsperiod om du senast dagen innan abonnemanget förnyas meddelar Boksy att du vill avsluta ditt abonnemang. Boksy har i vissa fall rätt att omedelbart ändra sina priser eller villkor om en sådan ändring beror på förändringar i valutakurs, skatt, moms, allmän avgift, myndighetsbeslut, eller förändringar av lag eller annan författning som Boksy måste anpassa sina priser eller villkor efter eller som medför en påtaglig förändring i Boksys kostnader. Godkänner du inte en sådan ändring av pris eller villkor har du möjlighet att frånträda dessa allmänna villkor i samband med att de nya villkoren börjar gälla, om du lämnar meddelande därom till Boksy. Ändringar som är till uppenbar fördel för dig som användare behöver inte meddelas dig och kan börja gälla omedelbart och ger dig inte en rätt att omedelbart frånträda dessa allmänna villkor.

7. Provperiod och kampanjer

Boksy kan, från tid till annan, erbjuda prova-på-erbjudanden och kampanjpris. Prova-på-erbjudandet får bara nyttjas om du inte redan har haft ett abonnemang eller nyttjat en prova-på-period eller liknande erbjudande tidigare. Detta gäller om inget annat anges i det särskilda erbjudandet. Villkoren för olika kampanjer gäller tills vidare om inget annat anges. Boksy förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. De vid registreringstillfället gällande villkoren för en aktuell kampanj och/eller ett prova-på-erbjudande anges på Webbplatsen. När din provperiod är slut övergår den automatiskt i ett löpande månadsabonnemang och Boksy kommer att ta betalt för nästa månad om abonnemanget inte är avslutat innan provperiodens utgång. Boksy skickar inte ut ett särskilt meddelande om när provperioden är slut och du ansvarar därför själv för att hålla reda på när provperioden löper ut och när en avgift börjar tas ut för ditt abonnemang.

8. Avtalstid

Du kan säga upp ditt abonnemang när som helst. Om du säger upp ditt abonnemang innan innevarande månadsperiod är slut, avslutas abonnemanget först när den innevarande perioden löpt ut såvida du inte är i en provperiod, då avslutas abonnemanget direkt. En månadsperiod består av 30 dagar. Uppsägning sker via Webbplatsen. Du måste säga upp ditt abonnemang innan den förskottsbetalade månadsperioden är slut, senast klockan 23.59 dagen innan abonnemanget förnyas, annars förnyas det med ytterligare en månadsperiod till gällande månadsavgift. Om du bryter mot dessa allmänna villkor har Boksy rätt att omedelbart stänga av dig från Tjänsten eller omedelbart säga upp ditt abonnemang. Ett brott mot dessa allmänna villkor kan också medföra att du blir skadeståndsskyldig. Boksy har även rätt att med en månadsperiods varsel säga upp ditt abonnemang om Tjänsten ska läggas ned eller göras om.

9. Ångerrätt och reklamation

Du har rätt att ångra ditt köp inom 35 dagar från det att du accepterat dessa allmänna villkor (ångerfrist) och erhålla full återbetalning. För att utnyttja ångerfristen ska du innan ångerfristen gått ut kontakta Boksys kundtjänst, för kontaktuppgifter se punkten 15 nedan. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) samt här finns en ångerblankett som kan användas för att utnyttja din ångerrätt (du är dock inte tvungen att använda denna ångerblankett). På Webbplatsen finns även mer information om ångerrätt tillgängligt. Om du försöker ladda ner, streama eller konsumera innehållet i en Tjänst på något sätt under ångerfristen accepterar du att: (i) du samtycker till att sådant innehåll levereras under ångerfristen, och (ii) din ångerrätt anses vara förverkad som ett resultat av att leveransen påbörjas, vilket innebär att du inte kommer att kunna ångra ditt köp även om ångerfristen inte har löpt ut. Du har fortfarande rätt att säga upp ditt abonnemang enligt punkten 8 ovan. Är Tjänsten defekt eller felaktig, vänligen kontakta Boksy genom att använda detta formulär www.boksy.app/swe/faq.

10. Åtaganden och rättigheter

Boksy tillhandahåller Tjänsterna i befintligt skick vid var tid. Användaren är införstådd med att innehållet i Tjänsterna och Tjänsternas funktioner kan ändras när som helst, utan någon förvarning. Boksy strävar efter att erbjuda sina användare ett så brett utbud som möjligt men garanterar inte att alla ljudböcker, e-böcker, och kunskapsquizar du efterfrågar finns tillgängliga vid varje tidpunkt, då innehållet uppdateras löpande. Boksy kan kommunicera med dig via Appen, e-post, telefon eller fysisk post avseende sådant som är strikt kopplat till Boksys tjänster, t.ex. driftstörningar eller betalningar. Boksy kan också kontakta dig avseende erbjudanden, boktips, produkter, funktioner, undersökningar eller event som är kopplade till Boksys Tjänster via Boksy-appen, telefon eller fysisk post. Du kan också bli kontaktad via e-post om du inte avböjt sådan kontakt. Tjänsterna finns tillgängliga dygnet runt. Boksy ger dock inga garantier för att Tjänsterna alltid är fria från fel eller avbrott. Boksy ansvarar inte för att du inte kan ta del av Tjänsterna på grund av omständigheter som ligger utanför Boksys kontroll (t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel eller felhantering av dig som användare eller fel i din utrustning). Om brister eller avbrott i Tjänsterna uppstår skall Boksy ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. Boksy har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga Tjänsterna för till exempel uppgraderingar och service. Boksys ansvar för skada, oavsett vilken rättslig grund anspråk grundar sig på, orsakad av brott mot väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor, ska för det fall den är orsakad av ringa försumlighet vara begränsad till den totala summan av förutsebara skador som är typiska vid denna typ av avtal. Allt ytterligare ansvar vid ringa försummelse skall vara exkluderat. Väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor är bestämmelser vars fullgörande är väsentliga för att avtalet ska fullföljas på ett korrekt sätt och vars uppfyllande en användare normalt kan förlita sig på. Ovan skadebegränsning är inte tillämplig vid tvingande skadeståndsansvar enligt lagstiftning. Boksy äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

11. Användning av Tjänsterna och användarens ansvar

Allt innehåll som Boksy tillhandahåller genom Tjänsterna ägs av Boksy eller Boksys innehållsleverantörer och skyddas av upphovsrätt. Genom att skapa ett Konto och betala avgiften erhåller du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens till innehållet i Tjänsterna att bruka i enlighet med dessa allmänna villkor. Dessa allmänna villkor innebär inte att äganderätten eller andra immateriella rättigheter till tjänsteinnehållet överlåts till dig eller någon annan. Som användare får du lyssna på ljudböcker, läsa e-böcker och ta del av olika utmaningar i Tjänsten i enlighet med dessa allmänna villkor under abonnemangsperioden. Tjänsten är endast för privat bruk och får inte användas för något kommersiellt eller offentligt ändamål. Du kan intjäna och ges tillgång till virtuella poäng genom användandet av Tjänsterna (”Poäng”). För att kunna använda sådana Poäng i Appen kan det krävas att du först når en viss nivå i en Tjänst. Du godkänner att sådana Poäng inte motsvarar något innestående värde och kan inte överföras till någon annan eller användas på annat sätt än inom ramen för Tjänsterna. De uppgifter som hör samman med Poäng lagras på och kopplas till ditt Konto.

Ditt Konto är personligt kopplat till dig och får inte delas med andra. Du får dock dela ditt Konto med de profiler som du i enlighet med dessa allmänna villkor lagt till som extra profiler till ditt Konto. Alla extra profiler du kopplar till ditt Konto måste följa dessa allmänna villkor och du ansvarar för att så är fallet. Du förbinder dig att inte, vare sig helt eller delvis, kopiera ljudböcker eller e-böcker eller annat av Boksys innehåll i Tjänsten samt att inte på något sätt åsidosätta de tekniska begränsningar som är avsedda att begränsa möjligheten att kopiera tjänsteinnehåll eller sprida vidare ljudböcker, e-böcker eller annat av Boksys tjänsteinnehåll genom exempelvis försäljning, kopiering, utlåning eller uthyrning, inte ens för eget bruk. Du får inte heller på annat sätt använda Tjänsten på ett sätt som strider mot dessa allmänna villkor eller för något olagligt ändamål. Inte heller får du uppmuntra någon annan till sådan användning som strider mot lag eller dessa allmänna villkor. Du ansvarar för att den e-postadress du angivit är riktig och aktuell eftersom huvuddelen av kommunikationen rörande ditt abonnemang och dina köp kommer ske via e-post. Som användare av Boksys Tjänster ansvarar du för att du, i dina eventuella recensioner/tips följer gällande lagstiftning och inte använder ord eller uttryck som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med Boksy. Om du misstänker att otillåten användning sker av ditt Konto ska du genast meddela Boksy om detta, samt ändra ditt lösenord. Du svarar själv för all skada som orsakas av att du gett någon annan tillgång till Tjänsten via ditt Konto. Boksy har rätt att omedelbart säga upp ditt abonnemang eller spärra tillgång till Tjänsten om Boksy har anledning att misstänka att ditt Konto på annat sätt missbrukas av någon obehörig person. Du äger inte rätt att till annan överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor, varken helt eller delvis, utan Boksys samtycke.

12. Personuppgifter

För att kunna tillhandahålla Tjänsterna behöver Boksy (Stabenfeldt AB) behandla visa personuppgifter, såsom ditt namn, e-post och betalningsuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig enligt EUs GDPR direktiv. För ytterligare information om hur Boksy hanterar personuppgifter vänligen besök Boksys integritetspolicy på Webbplatsen www.boksy.app/swe/privacy-policy.

13. Kopiering m.m.

All kopiering och otillbörlig vidarespridning av ljud- och e-boksfiler är förbjuden. Du är själv ansvarig för att ljudboken/e-boken inte sprids vidare till andra enligt vad som föreskrivits i punkten 11 ovan.

14. Tillämplig lagstiftning m.m.

Dessa allmänna villkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Dessa villkor begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Om en tvist uppstår mellan Boksy och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol.

15. Kontakt

Stabenfeldt AB, ett svenskt aktiebolag, (org.nr: 556377-8108), med registrerad adress Ångbåtsbron 1, 211 20 Malmö, äger Boksy och levererar Tjänsterna. För att komma i kontakt med vår kundtjänst, vänligen skicka epost till support@boksy.se. Övriga frågor kan skickas till address: Stabenfeldt AB Box 876 SE-201 80 Malmö Sweden.

Dessa Allmänna villkor uppdaterades den 19 november 2021.