1. Општо

Бокси обезбедува услуга за претплата која им овозможува на корисниците пристап за да можат да читаат и/или слушаат аудио книги и е-книги, како и да учествуваат и реализираат различни предизвици (за секоја одделна „Услуга“ и заедно „Услуги“) кои се достапни во секое време во различни варијанти и кои се нудат преку апликацијата „Boksy“ (во натамошниот текст „Апликација“) и веб-страницата boksy.mk (во натамошниот текст „Веб-страница“). Овие општи услови претставуваат договор помеѓу вас и Бокси во врска со користењето на Услугите. За да добиете пристап до Услугите, од вас се бара да се согласите да се придржувате до овие општи правила и услови. Со креирање на вашата корисничка сметка, се согласувате да бидете обврзани со овие општи правила и услови. Најновата верзија на овие одредби и услови секогаш можете да ја најдете на делот општи услови на користење.

2. Возрасна граница

За да ги прифатите овие општи услови и да ви биде дозволен пристап до услугите на Бокси, мора да имате 18 години или да имате согласност од старател.

3.Регистрација на корисничка сметка

За да учествувате во содржината на Услугите, мора да се регистрирате и да креирате корисничка сметка (во натамошниот текст „Сметка“) со регистрирање на линкот. Креирањето на сметка е дозволено само за оние кои имаат валидна е-пошта. Сите дополнителни профили додадени на одреден корисник на Услугите ќе бидат поврзани со главната сметка што му припаѓа на тој корисник, кој исто така ќе ги добие сите релевантни информации во врска со таквата комбинирана сметка. Можете сами да ја промените наведената адреса за е-пошта со најавување на вашата сметка на веб-страницата. Одговорноста за обезбедување на точни информации за вас е ваша и ниту едно неовластено лице нема пристап до деталите за најавување или лозинката.

4. Предуслови за користење на Услугите

Како предуслов за користење на услугите е да имате интернет конекција и апликацијата, која е достапна преку App Store и Google Play за таблети и мобилни телефони. Која верзија на оперативниот систем ја бара апликацијата на Бокси може да се најде во App Store и Google Play. Бокси не е одговорен за грешки и/или доцнења поради тоа што ја немате потребната опрема, софтвер и/или интернет капацитет. Boksy го задржува правото да ги менува техничките услови од време на време. Се применуваат одредени ограничувања во однос на бројот на уреди или профили што може да се поврзат со сметката, како и временски ограничувања во врска со слушање аудио книги и читање е-книги. За тековните понуди и услови видете на boksy.mk

5. Цена и плаќање

За информации за тековните цени, видете на веб-страницата. Сите цени се наведени во македонски денари вклучувајќи ја применливата стапка на ДДВ. Покрај плаќањето според оваа клаузула, се додава и издаток за сообраќај на податоци што му ги плаќате на вашиот оператор, а што се договара помеѓу вас и вашиот оператор надвор од рамката на овие општи правила и услови. Плаќањето може да се изврши со понудениот начин на плаќање. Потоа, претплатата се плаќа на секои 30 дена. Ова значи дека ќе се продолжи ви се наплаќа сé додека не ја откажете претплатата. Ако плаќањето не може да се изврши поради тоа што вашата картичка е истечена, нема доволно средства на вашата сметка или поради која било друга причина и не ги ажурирате вашите податоци за плаќање или не ја затворите сметката, Бокси може да го суспендира пристапот до Услугата додека Бокси не добие уплата или додека не се откаже претплатата. Во случај на задоцнето плаќање, Бокси има право да наплати камата за задоцнето плаќање, надоместоци за потсетување и наплата и други давачки во согласност со важечкиот закон.

-Бокси Gift Картичка

Откако успешно ќе ја купите Бокси Gift Картичката, на вашата емаил адреса ќе пристигне код за активација. Истиот може да го подарите со препраќање на активацискиот код. Корисникот на кој што ќе го подарите кодот треба да направи регистрација на boksy.mk, да кликне на полето 'Активирај Gift Картичка', и да го внесе кодот. Апликацијата Boksy може да се преземе од App Store или Google Play Store. Со направениот профил, корисникот се најавува на апликацијата и може да ужива во стотици детски наслови.

6. Измени

Бокси го задржува правото да ги промени цените или условите за Услугите вклучувајќи ги и овие општи услови доколку тоа е неопходно поради значителни промени во околностите, промени во производството, стекнувањето или други трошоци на Услугите или поради друга причина. За променетите цени или услови мора да бидете известени преку е-пошта или порака во соодветната Услуга а може да бидат објавени и на веб-страницата. Промената стапува во сила во врска со следниот период на претплата, но не порано од еден месец по испраќањето на известувањето за промената. Ако не ја прифатите промената, имате опција да ја откажете претплатата на крајот од тековниот период на претплата, доколку го известите Бокси дека сакате да ја прекинете претплатата најдоцна еден ден пред обновувањето на претплатата. Во некои случаеви, Бокси има право веднаш да ги промени своите цени или услови доколку таквата промена се должи на промените во девизниот курс, данокот, ДДВ, општите трошоци, одлуката на органот или промените во законот на кои Бокси мора да ги прилагоди своите цени или услови или што доведува до видлива промена во трошоците на Бокси. Доколку не се согласувате со таквата промена на цената или условите, имате можност да се откажете од овие нови општи услови кои стапуваат на сила, доколку го известите Бокси за тоа. За промените кои се во ваша корист како корисник нема потреба да бидете известени и може да стапат на сила веднаш и не ви даваат право веднаш да се повлечете од овие општи услови.

7. Промоции

За информации за тековните цени, видете на веб-страницата. Сите цени се наведени во македонски денари вклучувајќи ја применливата стапка на ДДВ. Покрај плаќањето според оваа клаузула, се додава и издаток за сообраќај на податоци што му ги плаќате на вашиот оператор, а што се договара помеѓу вас и вашиот оператор надвор од рамката на овие општи правила и услови. Плаќањето може да се изврши со понудениот начин на плаќање. Потоа, претплатата се плаќа на секои 30 дена. Ова значи дека ќе се продолжи ви се наплаќа сé додека не ја откажете претплатата. Ако плаќањето не може да се изврши поради тоа што вашата картичка е истечена, нема доволно средства на вашата сметка или поради која било друга причина и не ги ажурирате вашите податоци за плаќање или не ја затворите сметката, Бокси може да го суспендира пристапот до Услугата додека Бокси не добие уплата или додека не се откаже претплатата.

8. Период на договорот

За откажување на претплатата потребни се 3-5 дена. Претплатата можете да ја откажете во секое време. Месечниот период се состои од 30 дена. Откажувањето на претплатата се прави преку веб-страницата. Претплатата мора да се откаже пред истекот на месечениот период, но доколку новиот месечен период започне пред активација на откажувањето на претплатата, ќе биде наплатенa и наредната месечна претплата. Доколку ги прекршите овие општи правила и услови, Бокси има право веднаш да ве суспендира од Услугата или веднаш да ја прекине вашата претплата. Прекршувањето на овие општи правила и услови може исто така да доведе до тоа да бидете одговорни за штети. Бокси, исто така, има право да ја откаже вашата претплата со едномесечен рок на известување доколку Услугата треба да се прекине или редизајнира.

9. Обврски и права

Бокси ги обезбедува Услугите во секое време. Корисникот разбира дека содржината на Услугите и функциите на Услугите може да се променат во секое време, без никакво предупредување. Бокси се стреми да им понуди на своите корисници што е можно поширок опсег, но не гарантира дека сите аудио книги, е-книги и квизови за знаење што ги барате се достапни во секое време, бидејќи содржината постојано се ажурира. Бокси може да комуницира со вас преку апликацијата, е-пошта, телефон или физичка пошта во врска со работи кои се строго поврзани со услугите на Бокси, на пр. оперативни прекини или плаќања. Бокси може да ве контактира и во врска со понуди, совети за книги, производи, функции, анкети или настани кои се поврзани со услугите на Бокси преку апликацијата Бокси, телефон или физичка пошта. Може да ве контактираат и преку е-пошта доколку не сте го одбиле таквиот начин на контакт. Услугите се достапни деноноќно. Сепак, Бокси не гарантира дека Услугите секогаш ќе бидат без грешки или прекини. Бокси не е одговорен за тоа што не можете да ги користите Услугите поради околности кои се надвор од контрола на Бокси (на пр. поради преоптоварување, мрежни и/или други грешки во комуникацијата или лошо ракување од вас како корисник или дефект на вашата опрема). Доколку се појават недостатоци или прекини во Услугите, на Бокси мора да му се даде можност истите да ги исправи без да се смета дека постои прекршување на договорот. Бокси, исто така, има право, во разумна мера, да ги затвори Услугите, на пример, за надградби и сервиси. Одговорноста на Бокси за штета, без оглед на правната основа на која се заснова барањето, предизвикана од прекршување на суштинските одредби од овие услови, во случај да е предизвикана од мала небрежност, ќе биде ограничена на вкупниот износ на предвидливи штети типични за овој вид договор. Секаква понатамошна одговорност во случај на мала небрежност ќе биде исклучена. Суштинските одредби од овие услови на договор се одредби чие исполнување е суштинско за правилно исполнување на договорот и на чие исполнување вообичаено може да се потпре корисникот. Горенаведеното ограничување на штетата не е применливо во случај на задолжителна одговорност за штети во согласност со закон. Бокси има право целосно или делумно да ги пренесе своите права и обврски според овие општи правила и услови.

10. Користење на Услугите и одговорност на корисникот

Целата содржина што Бокси ја обезбедува преку Услугите е во сопственост на Бокси или на давателите на содржини на Бокси и е заштитена со авторски права. Со креирање на сметка и плаќање на надоместокот, добивате неексклузивна, непренослива, ограничена лиценца за содржината на Услугите со можност за користење во согласност со овие одредби и услови. Овие општи правила и услови не имплицираат дека сопственоста или други права на интелектуална сопственост на содржината на Услугата се пренесени на вас или на било кој друг. Како корисник, можете да слушате аудио книги, да читате е-книги и да учествувате во различни предизвици во Услугата во согласност со овие општи услови за време на периодот на претплата. Услугата е само за приватна употреба и не смее да се користи за комерцијални цели. Може да добиете и да ви се даде пристап до виртуелни поени преку користење на Услугите („Поени“). За да можете да користите такви Поени во апликацијата, може да биде потребно да достигнете одредено ниво во услугата. Согласни сте да таквите Поени не соодветствуваат на која било зададена вредност и не можат да се пренесат на други или да се користат на кој било друг начин освен во опсегот на Услугите. Информациите поврзани со Поени се зачувани и поврзани со вашата сметка. Вашата сметка е лично поврзана со вас и не може да се споделува со други. Се обврзувате да не копирате аудио книги или е-книги или друга содржина на Бокси во Услугата, ниту во целост, ниту делумно, и на кој било начин нема да ги заобиколите техничките ограничувања наменети да ја ограничат можноста за копирање на содржината на услугата или понатамошно дистрибуирање на аудио книги, е-книги или други содржини на услуги на Бокси преку, на пример, продажба, копирање, позајмување или изнајмување, дури ни за лична употреба. Исто така, не смеете да ја користите Услугата на начин што е спротивен на овие општи правила и услови или за која било друга незаконска цел. Не смеете ни да предизикате некој друг на користење што ќе значи прекршување на законот или овие општи услови. Ваша одговорност е да се осигурате дека адресата на е-пошта што ја внесовте е точна и ажурирана, бидејќи поголемиот дел од комуникацијата во врска со вашата претплата и вашите купувања ќе се одвива преку е-пошта. Како корисник на услугите на Бокси, вие сте одговорни да се осигурате дека, во вашите можни прегледи/совети, се придржувате до важечката легислатива и не користите зборови или изрази кои може да се сфатат како дискриминаторски или навредливи на форуми кои можат да бидат поврзани со Бокси. Ако се сомневате за неовластено користење на вашата сметка, мора веднаш да го известите Бокси за тоа и да ја смените лозинката. Вие самите сте одговорни за каква било штета предизвикана од тоа што на некој друг му давате пристап до Услугата преку вашата сметка. Бокси има право веднаш да ја откаже вашата претплата или да го блокира пристапот до Услугата доколку Бокси има причина да се сомнева дека вашата сметка е злоупотребена од неовластено лице. Немате право да ги пренесувате вашите права и обврски според овие општи услови на други, ниту целосно ниту делумно, без согласност на Бокси.

11. Лични податоци

За да ги обезбеди Услугите, Бокси (Бокси ДОО) ќе треба да обработи одредени лични податоци, како што се вашето име, е-пошта и детали за плаќање во согласност со директивата GDPR. За дополнителни информации за тоа како Бокси постапува со личните податоци, посетете ја политиката за приватност на Бокси на веб-страницата.

12. Копирање и слично

Секое копирање и несоодветна прераспределба на аудио и е-книги датотеки е забрането. Вие самите сте одговорни да се погрижите аудиокнигата/е-книгата да не се дистрибуира до други во согласност со она што е пропишано во точка 10 погоре.

13. Законска примена

Овие општи одредби и услови ќе се толкуваат и регулираат во согласност со македонскиот закон. Овие услови не ги ограничуваат правата за заштита на потрошувачите на кои може да подлежите во согласност со важечкото и задолжително законодавство на земјата во која живеете. Ако се појави спор помеѓу Бокси и вас, страните мора прво да се обидат да го решат спорот со заеднички договор. Доколку страните не можат да се договорат, спорот мора да се реши во надлежниот македонски суд.

14. Контакт

Бокси ДООЕЛ, со ЕДБ MK4080021594871 и регистрирана адреса Мито Хаџивасилев Јасмин 18/1 Скопје, е сопственик на Бокси и ги испорачува услугите. За да стапите во контакт со нашата услуга за корисници, испратете е-пошта на е-адресата support@boksy.app